GroenLinks Almelo stemt tegen verkoop aandelen Twence

Helaas wil een meerderheid van de gemeenteraad van Almelo  (20 voor 12 tegen) ons aandelenpakket (11,4 %)  van Twence wel verkopen. Gelukkig zijn veel andere gemeenteraden in Twente wel zo verstandig om hun aandelen niet van de hand te doen. Uiteindelijk zal er in de aandeelhoudersvergadering geen 2/3 meerderheid zijn voor de verkoop van Twence aan een marktpartij. Dus ondanks het standpunt van de gemeenteraad van Almelo blijft Twence in overheids handen!
 

Zienswijze aandeelhouderschap Twence,  4 april 2017
De aandelen van Twence die bij de Twentse gemeenten in bezit zijn zorgen voor veel discussie zowel in de media als bij de politiek. De discussie spits zich toe op het behouden van de aandelen Twence of het verkopen hiervan. Daarnaast speelt het toetreden van de Stad Munster. Ook de GroenLinks fracties in Twente hebben een standpunt ingenomen. Op GroenLinks Oldenzaal na zijn ze allen voor behoud van het aandelenpakket en kiezen ook voor het toetreden van de Stad Munster als aandeelhouder van Twence. Dit standpunt heeft ook GroenLinks Almelo ingenomen. Vandaar dat wij ook mede indiener zijn van het amendement van de PvdA, D66, Leefbaar Almelo en de Minima Partij. De PvdA-fractie zal dit amendement nader toelichten.

Voor mijn fractie zijn de volgende punten van belang.

  1. Afval is niet altijd gebaat bij marktwerking denk aan vervuiling ed.
  2. Verkoop levert één keer veel geld op maar daarna dus ook geen dividend meer nl. € 278.000,–.
  3. Twence geeft een flinke ‘boost’ aan het opwekken van duurzame energie.

Er wordt hier en daar gesuggereerd om met de middelen van Twence in Almelo de duurzaamheid te stimuleren o.a. hernieuwbare energie. Ook wethouder Langius deed deze suggestie in de Twentsche Courant. Maar tot nu toe hebben we in Almelo nog niet veel laten zien op het gebied van duurzame energie. Ook onze suggestie bij de begroting 2016 om bij verkoop Enexis aandelen het geld (deels) aan te wenden voor duurzame energie werden niet enthousiast opgepakt. Het college noemt wel in de zienswijze dat de raad het Twence geld kan aanwenden voor duurzaamheid maar zal de provincie hiermee instemmen. En wil de raad daar voor gaan! Of is het na ons de zondvloed, letterlijk dus! Wij vrezen ook dat bij verkoop het geld in de algemene middelen beland en dan al spoedig wordt aangewend, onder druk van de provincie, om onze industrie terreinen er mee af te boeken! Wij denken dat Twence zeker positief kan bijdragen aan de energietransitie in Twente.  Ook Natuur en Milieu Overijssel deelt deze mening.

‘Volgens Natuur en Milieu heeft Twence zich onder de gemeenten ontwikkeld van afvalverwerker tot een bedrijf ‘met een belangrijke betekenis voor verduurzaming en energietransitie in de regio’. Het is volgens de belangenorganisatie bovendien een ontwikkeling waarvan de potentie nog lang niet ten volle benut is.`  en Natuur en Milieu stelt dat  `Ervaringen met eerdere verkopen van afvalverwerkers laten zien dat deze ontwikkeling dan in gevaar komt.’ 

Inmiddels willen ook de gemeenten Enschede, Hengelo, Losser en Hellendoorn Twence behouden. Het mag duidelijk zijn dat GroenLinks Almelo niet kiest voor verkoop maar voor scenario 3 zoals verwoord in het amendement.