Perspectiefnota 2016

Bijdrage Perspectiefnota 30 juni 2016

 

Inleiding

We kunnen wel stellen dat we een zeer roerig jaar achter de rug hebben. We kregen preventief toezicht van de provincie op onze begroting en uitgaven. Daarnaast kwam er en fikse verschuiving in de raad en in het college. Twee wethouders traden af daar kwam een nieuwe voor terug van de CU, en de raad werd uitgebreid met twee extra fracties. Vervolgens nog een niet fraaie vertoning m.b.t. de vervanging van de wethouder van de Partij van de Arbeid. Partijen die vandaag in hun bijdragen een punt maken van het lage percentage (12%)van de burgers dat nog vertrouwen heeft in bestuur en politiek moeten zich maar eens flink afvragen welke rol ze daar zelf in spelen! Almelo scoort in meerdere onderzoeken een slechte positie. Onlangs nog bij de rangschikking meest aantrekkelijke steden (Atlas voor Nederlandse gemeenten) namen wij positie 46 van 50 in! Niet best!

Nu naar de inhoud van de perspectiefnota en het beleid:
GroenLinks moet constateren dat de perspectiefnota niet veel (nieuw) perspectief bevat. Door onze slechte financiële situatie en het toezicht van de provincie kunnen we niet veel. Dit vraagt dus wel om extra bestuurlijke en ambtelijke creativiteit om toch nog zaken gerealiseerd te krijgen. Een goed voorbeeld zou bv het Natuurhus de F35 maar ook duurzaamheid en cultuur zijn. Het college zegt hiervoor geen extra middelen te hebben. Als dat zo is dan moet we elders kijken. De Provincie Overijssel zou hierin veel meer kunnen betekenen. Zij kennen onze situatie en hebben geld op de plank liggen. De lobby hierover richting de provincie moet effectief worden opgezet. Ook de raadspartijen die zetels hebben in Provinciale Staten kunnen hieraan bijdragen Dat geld evengoed voor onze partij! Onlangs stond in de Tubantia dat de provincie Overijssel aan de onderkant zit met bestedingen aan cultuur. Ik citeer:
Volgens Albertjan Peters, voorzitter van de Sociaal Economische Raad Overijssel, is dit extra geld broodnodig. Hij noemde het cultuurbudget van de provincie voorafgaand aan de bespreking "drie keer niks". De SER rekende uit dat Overijssel per inwoner 12 euro per jaar in cultuur investeert. Andere niet-Randstadprovincies als Zeeland, Friesland en Limburg komen tot bedragen van 31 tot 42 euro”.  Daar kan o.i. best wat bij en gemeenten kunnen helpen bij de uitvoerig hiervan. Via GroenLinks Overijssel en de media werden wij geïnformeerd over een flinke meevaller bij de Provincie nl. 110 miljoen euro waarvan 61,2 miljoen uit een risicofonds van Essent. Dat laatste zou volgens GroenLinks (Overijssel) ingezet moeten worden voor duurzaamheid en hernieuwbare energie. Extra inzet hierop is dan ook nodig anders halen we nooit de 20% duurzame opwekking in 2023. En dat geldt uiteraard ook voor Almelo.
Opvallend is ook dat dit jaar het woord duurzaamheid weer niet voorkomt in de perspectiefnota! Nu is het niet zo dat er niets gebeurd. De gemeente gaat een viertal gebouwen verduurzamen. Ook meldt u dat er en onderzoek loopt naar het (revolverend) energiefonds en een zonnepark. Hoe staat het hiermee? Maar er kan veel meer bv. het bestuurlijk ondersteunen van de Almelose Energie coöperatie in oprichting en andere burgerinitiatieven zoals de Hof van Heden dat gerealiseerd moet worden op het Indië terrein. Uiteraard geldt dit ook voor het Natuurhus dat GroenLinks van harte ondersteund om meerdere reden. Zie ook de motie die wij samen met LAS en ander partijen indienen, waarin dat tot uitdrukking komt.
Bij de begroting voor 2016 is er gesproken over de verkoop van onze Enexis aandelen die een waarde vertegenwoordigen van zo’n 10 miljoen euro. Ook in de perspectiefnota wordt deze mogelijkheid weer genoemd. GroenLinks is van mening dat we snel tot verkoop moeten overgaan. Het college, maar onlangs heeft ook wethouder Langius nog eens benadrukt dat alle meevallers en extra inkomsten in de reserves moeten komen en ook het weerstandsvermogen dient te versterken. GroenLinks is het hier ten dele mee eens maar is ook van mening dat er middelen moeten zijn voor nieuwe initiatieven en zaken waar al enige tijd aan wordt gewerkt. Het kan in onze ogen niet zo zijn dat bv. door de verkoop van Enexis de situatie zich herhaald zoals bij de verkoop van Essent en de kabel aandelen van Cogas. De Almelose burger zag hier niets van terug. Het verdampte in het grondbedrijf! Graag een reactie hierop van de wethouder.

Wijkaccommodaties, sport- en onderwijshuisvesting
Voor veel organisaties en burgers zijn deze voorzieningen van groot belang Het bevorderd de participatie en dat is toch wat we willen! GroenLinks is er voor om te onderzoeken of het efficiënter kan bijv. door multifunctioneel gebruik te maken van gebouwen. Zo zou u ook kunnen kijken naar het Twente Centrum dat we nog tot 2021 huren. Toch wil GroenLinks niet op voorhand een bedrag in de perspectiefnota. Onderzoek prima! Een bedrag moet daar dan eventueel uit volgen. Hiervoor hebben wij een amendement klaar liggen. 

Erfgoed
GroenLinks is oprecht blij met het behoud van het voormalige stadhuis van architect Oud. Helaas sneuvelt er o.i. nog te veel oude en historische panden in Almelo zoals onlangs het pand van Halbertsma in de Grotestraat en de villa van Gorter aan de Bornsestraat.  Dit had niet kunnen en mogen gebeuren. Dat rekent GroenLinks zich zelf ook aan. We hadden beter moeten opletten. Om er voor te zorgen dat dit in toekomst niet zomaar weer kan gebeuren willen we een ander beleid t.a.v. van dit soort panden. Samen met een aantal fracties wo. de CU en D66 wordt er een motie ingediend door CU!

De WMO
GroenLinks is van menig dat het bedrag van 4,9 miljoen dat over is gebleven van de WMO behouden moet blijven voor het Sociale domein. In eerst instantie daar waar het voor bedoeld is. Het kan zijn dat het geld nog extra nodig is voor o.a. de huishoudelijke hulp als blijkt dat cliënten terug kunnen vallen op een eerdere indicatie. Dit na aanleiding van de gerechtelijke uitspraak hier over.

Participatie
In Almelo zijn erg veel banen en er komen ook regelmatig banen bij. Helaas komen deze te weinig ten goede aan de Almeloërs. GroenLinks zou willen pleiten voor een Taskforce gericht op meer inzet van Almeloërs bij Almelose bedrijven. De bedrijven, maar ook het onderwijs instellingen kunnen hier een rol in spelen. De gemeente kan met deze partners een plan opzetten om dit te realiseren.

Dan nog het XL Businesspark Twente 
Weer moet er extra geld (8 ton) naar de tekorten van dit industrieterrein. GroenLinks is van mening dat ook hier weer de provincie een cruciale rol vervuld. Ten eerst kan de provincie het aandelen pakket vergroten door aandelen van o.a. Almelo over te nemen en daarmee ons risico verkleinen. Ten tweede is het provinciale beleid m.b.t. industrieterreinen niet goed voor Almelo en XL Businesspark Twente. 25 miljoen steun gaat naar het innovatie park bij de luchthaven Twente. Dit kan concurreren met het XL Businesspark Twente. Wij moeten hier meer stelling tegen nemen. Ik heb in mijn bijdrage herhaaldelijk de provincie genoemd. 

Ik neem aan dat er provinciale waarnemers op de publieke tribune zitten. GroenLinks is een eenmens fractie, toch hopen wij dat ze hier kennis van nemen. Waarbij ik er van uit ga dat ander partijen in deze raad ook meer verwachten van de provincie Overijssel en tevens het college willen oproepen hierop actie te ondernemen.

Wij willen vooruit, maar Almelo staat financieel met de rug tegen de muur!!!

Tot zover…