GroenLinks Almelo pleit voor natuurvriendelijke beschoeiing Twentekanaal

GroenLinks wil dat de gemeente Almelo aanklopt bij onder andere Rijkswaterstaat voor een meer natuurvriendelijke beschoeiing van het Twentekanaal.
GroenLinks mist in de Binnenhavenvisie van de gemeente Almelo aandacht voor het recreatieve gebruik en de flora en fauna van het Twentekanaal en de zijtak van het kanaal naar Almelo. De huidige harde en hoge kant van het kanaal leidt tot problemen voor de roeivereniging. De harde walkant veroorzaakt meer golfslag door passerende scheepvaart als gevolg waarvan roeiers hinder ondervinden. Daarnaast raken elk jaar veel reeën te water die er niet meer uit kunnen omdat de kade te hoog is. De reeën verdrinken vervolgens. De gemeente Almelo zou volgens GroenLinks het probleem aandacht kunnen geven in de Binnenhavenvisie en bij Rijkswaterstaat, provincie Overijssel en het ministerie van Infrastructuur & Milieu moeten aandringen op een andere, vriendelijke kanaalbeschoeiing. De door GroenLinks Almelo ingediende motie is dinsdag 6 juni jl. met 30 stemmen voor ruim aangenomen.

Motie Binnenhavenvisie 2017-2030 (agendapunt 7)

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen op 6 juni 2017, 

Constaterende dat,

 • Het Twentekanaal en de zijtak Almelo geschikt worden gemaakt voor grotere vrachtschepen (VA);
 • Scheepvaart minder het milieu belast dan vervoer over de weg;
 • Het Twente kanaal veelvuldig wordt gebruikt door roeiverenigingen.
 • Er regelmatig berichten zijn van verdronken dieren die in het kanaal zijn beland zoals herten en reeën;
 • De nota Binnenhavenvisie 2017-2030 geen aandacht schenkt aan het recreatieve gebruik van het Twente kanaal en ook niet aan de flora en fauna in en om het kanaal.

Overwegende dat:

 • Als gevolg van meer/hogere beschoeiing er meer golfslag ontstaat waardoor de skiffen van de roeiverenigingen hiervan meer hinder zullen gaan ondervinden;
 • Ten gevolge van de hoge beschoeiing dieren moeilijker uit het water kunnen komen;
 • Er alternatieven voorhanden zijn die ten goede komen aan de recreatie en de ecologische waarden van een kanaal.

Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders,  

 • Binnen het overleg met de Twentse gemeenten, die betrokken zijn bij deze visie, aandacht te vragen voor de gevolgen voor het recreatieve gebruik van het Twentekanaal maar ook voor gevolgen voor de flora en fauna door de aanpassingen aan het kanaal;
 • Alternatieven in te brengen voor beschoeiingen;
 • Dit ook kenbaar te maken aan de provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

en gaat over tot de orde van de dag.